Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Latest News

Koulutus.fi-kurssit!

05.05.2023

Tiimivetäjille sekä urheiluvalmentajille suunnattuja vuorovaikutuskursseja etäkoulutuksena nyt saatavilla Koulutus.fi-sivustolla!

Lue lisää ja ilmoittaudu...

Seuraava verkkokurssi!

13.12.2022

Tiiminvetäjän konfliktinhallinnan kurssi tulossa jälleen 7.-14.3.2023 verkkokoulutuksena!

Lue lisää ja ilmoittaudu...

Lähikoulutusta Marraskuussa!

12.09.2022

Tervetuloa hankkimaan tiiminvetäjän työkaluja konfliktinhallintaan. Kurssipäivä pidetään 2.11. Radisson Blu Royal Hotellissa.

Lue lisää ja ilmoittaudu...

 

Copyright © TNTC 2023

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

TN Training Consultantin tietosuojaseloste noudattaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaselostetta.

Laadittu 01.12.2020.

 

1. Rekisterinpitäjä

            TN Training Consultant

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

            Tea Nevala, tea.nevala@tntrainingconsultant.fi, +358 405 601 171.

 

3. Rekisterin nimi

            Verkkopalvelun käyttäjärekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

            EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

  • Henkilön suostumus on vapaaehtoinen ja dokumentoitu.
  • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on asiakassuhde.
  • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.
  • Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

            Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot, sähköpostiosoite ja             muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

            Tietojen säilytysaika on 2 vuotta. Tiedot poistetaan 2 vuoden kuluttua.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

            Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä,             sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palveluiden kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja             muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

            Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin on sovittu             asiakkaan kanssa pääsääntöisesti anonyymina.

            Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjäntoimesta myös EU:n ja ETA:n ulkopuolelle noudattaen EU 2016/679             tietosuoja-asetus periaatetta ja perustelua. Henkilötietojen käsittelyn on oltava sallittua Suomessa             kyseisessä tilanteessa. Henkilötietojen siirron on täytettävä tietosuoja-asetuksen V luvussa määritellyt             edellytykset (EUR-Lexin verkkosivuilla).

            Tämä sivusto käyttää Google Analytics -palvelua sivuston käyttäjätietojen keräämiseen. Google Analytics
            -palvelun käyttöehtoihin pääset tutustumaan täällä:
            https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

            Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan             asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja             digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti noudattaen säännöksiä.

            Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja             muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain             niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Lakisääteinen velvoite

            Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen voi edellyttää, että rekisterinpitäjä käsittelee             henkilötietoja. Lakisääteinen velvoite voi perustua vain Euroopan unioniin tai jonkin jäsenvaltion lakiin.

 

10. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

            Henkilötietojen käsittely on sallittua silloin, kun se on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen             oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Oikeutettu etu voi olla olemassa esimerkiksi silloin, kun rekisteröidyn             ja rekisterinpitäjän välillä on jokin merkityksellinen suhde, esimerkiksi rekisteröity on rekisterinpitäjän             asiakas tai alainen.

 

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

            Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja             vaatia mahdollisen virheellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä             tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee antaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle.             Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä             vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 1 kuukauden kuluessa. Mikäli             rekisterinpitäjä ilmoittaa tarvitsevansa lisää käsittelyaikaa, määräaika on 3 kuukauden kuluttua             alkuperäisestä pyynnöstä.

 

12.  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

            Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä             (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset             oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

            Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön             esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

            Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 1 kuukauden kuluessa.  

 

Lue lisää EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta: www.eur-lex.europa.eu

 

 

     

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?